ಆಲಾಪ

ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ…

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು
Lyrics: Sri Shripadarajaru
ಸಂಯೋಜನೆ/ ಗಾಯನ: ಶ್ರೀ ಗರ್ತೀಕೆರೆ ರಾಘಣ್ಣ
Composed/ Sung: Sri Garthikere Raghanna

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ
KANNADA RAJYOTHSAVA SPECIAL

ಹಬ್ಬು ಕನ್ನಡ ಇಂದು ಹಬ್ಬ ಕನ್ನಡ…
Habbu Kannada indu habba Kannada…
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಶ್ರೀ ಅಹೋರಾತ್ರ
Lyrics: Sri Ahorathra
ಸಂಯೋಜನೆ/ ಗಾಯನ: ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೀಜಾಡಿ
Composed/ Sung by Sri Raghavendra Beejadi

ಜ್ಯೋತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಲಿ… Jyothi ellede haradali…

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಪದ್ಯಾಣ
Lyrics/ Composed by Sri Ganapathi Padyana
ಗಾಯನ: ರಶ್ಮಿ ಬನಾರಿ
Sung by Rashmi Banari
ರಾಗ: ಕಲ್ಯಾಣಿ
Raag: Kalyani

ಸಾವಿರದ ಶರಣವ್ವ ಕನ್ನಡದ ತಾಯೆ

Saavirada sharanavva kannadada thaye…
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ
Lyrics: Sri Chandrashekhara Kambara
ಸಂಯೋಜನೆ/ ಗಾಯನ: ರಶ್ಮಿ ಬನಾರಿ
Composed/ Sung by Rashmi Banari
ರಾಗ: ಸಿಂಧು ಭೈರವಿ
Raag: Sindhu Bhairavi

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೀತೆ

Treditional song

ಸಂಯೋಜನೆ/ ಗಾಯನ: ಶ್ರೀ ಗರ್ತೀಕೆರೆ ರಾಘಣ್ಣ

Composed/ Sung by Sri Garthikere Raghanna

ಜನಗಣಮನಗಳನಾಳುವ ಗಣಪತಿ….

Janaganamanagalanaluva Ganapathi…
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಶ್ರೀ ಅಹೋರಾತ್ರ…
Lyrics: Sri Ahorathra
ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ/ ಗಾಯನ: ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೀಜಾಡಿ
Composed/ Sung: Sri Raghavendra Beejadi
ವಾದ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀ ಸಮೀರ್ ರಾವ್
Instruments: Sri Sameer Rao