ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುತಿರಲಿ…

ಭಾವಗೀತೆಸಾಹಿತ್ಯ: ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಸಣಕಲ್ಲಸಂಯೋಜನೆ/ ಗಾಯನ: ಶ್ರೀ ಗರ್ತೀಕೆರೆ ರಾಘಣ್ಣವಾದ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀ ಸಮೀರ್ ರಾವ್ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ: ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉಡುಪ ಮೈಸೂರು