Thursday, December 1, 2022

ಅನಾವರಣ

ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂರು ಬಲಗಳು

ಇಂದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳಾಗುತ್ತವೆ.    ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 30   ♦ ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್ ಅಂಕಣಕಾರರು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು newsics.com@gmail.com ksn.bird@gmail.com ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಹಂದರವೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ...

ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ…

ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರದ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು! ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶ್ರಮವನ್ನು . ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 2000 ದ ನಂತರ ಬಂದ FM ಕೇಂದ್ರಗಳು ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ♦ ಬಿ.ಕೆ. ಸುಮತಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹಿರಿಯ...

ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿತಾಣಗಳ ಯುರೋಪ್ ಸಂಬಂಧಿ ನಿರ್ದೆಶಿಕೆಗಳು

ಈ ಬಾರಿ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇವು ಸಮಗ್ರ ಯೂರೋಪಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಸಂರಕ್ಷಣೆ -29 ♦ ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಅಂಕಣಕಾರರು newsics.com@gmail.com www.facebook.com/ksn.bird ksn.bird@gmail.com ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ತಾಣಗಳ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿ ಗುಂಪಿನ. ಈ ಬಾರಿ ಸಿ ಗುಂಪಿನ...

ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿತಾಣಗಳ ನಿರ್ದೆಶಿಕೆಗಳು- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟ

ಬಿ ಗುಂಪಿನ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಕೇವಲ ವಿಂಗಡಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸೂತ್ರ. . ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 28 ♦ ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು, ಅಂಕಣಕಾರರು newsics.com@gmail.com ksn.bird@gmail.com www.facebook.com/ksn.bird ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ತಾಣಗಳ...

ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಈಗ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು

ರಾಗಗಳು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಭಾವ ಒಂದಾದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಗ ಸೇರಿದಾಗ ಹುಟ್ಟುವ ಭಾವವೇ ಬೇರೆ. ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಎಂದರೆ ಅದು ಶೋತ್ರಗಳ ಮನದ ವಿಹಾರ. ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಬೇರೆ. ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಕೂಡ ರಾಗಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಗ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿಬಿಂಬ 36...

ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿತಾಣಗಳ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆಗಳು

ರಾಮ್‍ಸಾರ್‌ ತಾಣ ತೇವಭರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡರೆ ಐಬಿಎಗೆ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಣ ಪ್ರದೇಶವೂ ಆಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳ, ಆವಾಸ ಅನುವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ತಾಣಗಳ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆಗಳನ್ನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. . ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 27...

ಕಾಂತಾರ ನೋಡಿದಾ ಮ್ಯಾಲೆ..

ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು 'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಶಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಯಲು ದೈವ ಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಜಯ. ಅಸಹಾಯಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ. ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜಯ. ಧ್ವನಿಬಿಂಬ...

ಗಂಧದಗುಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸವಿನುಡಿ

ವಿಲನ್‌ಗಳ ಡಿಶುಂ, ಡಿಶುಂ ಇಲ್ಲದೇ, ಪ್ರೇಯಸಿ-ಪ್ರಿಯಕರನ ಮರ ಸುತ್ತಾಟದ ಲಾಲಿತ್ಯಗೀತ ಇಲ್ಲದೇ ಮೇಲಾಗಿ Heroismನ ಯಾವುದೇ ಸಿಡಿಲ್ಮಿಂಚುಗಳ buildup ಇಲ್ಲದೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ 'ಗಂಧದಗುಡಿ' ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ trend ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನಾ ನೋಡಿದ ಸಿನಿಮಾ • ಬಿ.ವಿ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಎಚ್ಎಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು newsics.com@gmail.com ಇದು ಚಿತ್ರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿರಿನಿಸರ್ಗದಿ ಪುನೀತ್ ಜತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ...

ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಒಂದು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ

ಇಂದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಭೂಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹಗಳು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಡಿಪಾಯವಾದಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾದೀತು. . ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 26 ♦ ಕಲ್ಗುಂಡಿ...

ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ತಾಣಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಿಕೆಗಳು

ಮೇಲುಕೋಟೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾದ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವ ನಾಡಿನ ವೈಭವೋಪೇತ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಐಬಿಎ ಎಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು! ಆದರೆ, ಅದು ಸತ್ಯ. ಮೇಲುಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿತಾಣ (ಐಬಿಎ) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಕ್ಕಿ, ಹಳದಿಗಂಟಲಿನ...

ಕಾಂತಾರ ನೋಡಿದಾ ಮ್ಯಾಲೆ..

. ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು 'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಶಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಯಲು ದೈವ ಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಜಯ. ಅಸಹಾಯಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ. ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜಯ. ಧ್ವನಿಬಿಂಬ...

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ತಾಣಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ತಾಣಗಳಿವೆ ಎಂದಾಗ ನಾವೆಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ಪಂದನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಲದು. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕುರಿತಾದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. . ...

ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ತಾಣಗಳ ದತ್ತಾಂಶದ ಉಪಯೋಗ

ನಾವು ಕಾಡು, ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪಣ ತೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಗಳ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು. . ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 23 ♦ ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು, ಅಂಕಣಕಾರರು newsics.com@gmail.com ksn.bird@gmail.com www.facebook.com/ksn.bird ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯ...

ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ತಾಣಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್‍ – ಐಬಿಎ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ 37 ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿತಾಣಗಳಿವೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನ. (ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದಿದೆ). ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 46 ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ತಾಣಗಳಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 554 ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ತಾಣಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಇದೇನೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ/ರಾಜ್ಯ/ಜಿಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು...

ಪ್ರಮುಖ‌ ಪಕ್ಷಿ ತಾಣಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಈಗ ರಾಮ್‍ಸಾರ್ ತಾಣವೂ ಹೌದು ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ತಾಣವೂ ಹೌದು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ರಂಗನತಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂಶ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ. . ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ- 21 ♦ ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು, ಅಂಕಣಕಾರರು newsics.com@gmail.com ksn.bird@gmail.com www.facebook.com/ksn.bird ಕಳೆದ ಕೆಲ ವಾರಗಳಿಂದ ನಾವು...

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಣಗಳಿಗೂ ಬೇಕಿದೆ ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ಪಟ್ಟ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಡವಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ, ಕಾರಂಜಿಕೆರೆ, ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು, ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿಕೆರೆ, ಕುಂತೂರು ಕಲ್ಲೂರು ಕೆರೆಗಳು, ಲಿಂಗಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತೇವ ಪ್ರದೇಶ (ಗದಗ), ನರಸಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ, ಸೂಳೆಕೆರೆ... ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ತಾಣಗಳು ರಾಮ್‍ಸಾರ್ ತಾಣಗಳಾಗಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿವೆ. . ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ- 20 ♦ ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು,...

ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ತಾಣವಾಗಲು ಅರ್ಹತೆಗಳು- ಭಾಗ 2

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ರಾಮ್‍ಸಾರ್ ತಾಣ ಘೋಷಿತವಾದದ್ದು ಇಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ತಾಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು, ಗಹನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಾಣಗಳು ರಾಮ್‍ಸಾರ್ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿತವಾಗಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. . ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ- 19 ♦ ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು, ಅಂಕಣಕಾರರು newsics.com@gmail.com ksn.bird@gmail.com www.facebook.com/ksn.bird ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ತಾಣ...

ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ತಾಣವಾಗಲು ಬೇಕು ಈ ಅರ್ಹತೆಗಳು

ರಾಮ್‍ಸಾರ್ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗರೂಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರೂ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಬೇಕು . ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ- 18 ♦ ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು, ಅಂಕಣಕಾರರು newsics.com@gmail.com ksn.bird@gmail.com www.facebook.com/ksn.bird ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಯಾವ ಯಾವ...

ಮೂಷಿಕ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕೇಳು…

♦ ಪದ ಭಟ್ newsics.com@gmail.com ಅರೇ ವ್ಹಾ ಮೂಷಿಕ, ಕೊನೆಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಾ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿಂದು ಭೂಲೋಕದ ಜನರನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಬರೋಣ. ನೋಡು ಮೂಷಿಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಎನ್ನುವಂತೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಷಿಕ. ನಾನ್ಯಾಕೆ ಈ...

ಈಗ ಬಂತು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗೇ ಸಾವು!

ಕಾಳಿದಾಸನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಭೋಜರಾಜ ಬಯಸಿದ್ದ ಎಂಬ ಕಥೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಕವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳು ಕೇವಲ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಬರಹಗಳು ಆದರೆ ಸಾಲದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವವನ ಮತ್ತು ಗತಿಸಿ ಹೋದವನ ನಿಜ ಸಂಬಂಧದ ಅನುಭವಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ, ಗತಿಸಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ...

ಯಾವ್ಯಾವುದು ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ತಾಣವಾಗಬಹುದು?

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತಜ್ಞರು ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ತಾಣಗಳೂ ರಾಮ್‍ಸಾರ್ ತಾಣಗಳಾಗುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಸರಾಸಕ್ತರು ಕೇವಲ ಕಾಡುಮೇಡು ಸುತ್ತಿಯೋ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪಕ್ಷಿ ತೋರಿಸಿಯೋ ಸುಮ್ಮನಾಗುವ ಬದಲು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸಂರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಮನವಹಿಸುವಂತೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಢಿಸಬೇಕು. . ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ- 17 ♦ ಕಲ್ಗುಂಡಿ...

ರಾಮ್‍ಸಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ತೇವಭರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬಾತಿನಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ರಾಮ್‍ಸಾರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಯಿತು. ಇದು 2 ಫೆಬ್ರವರಿ 1971ರಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು 1982ರಲ್ಲಿ. 1 ಫೆಬ್ರವರಿ 1982ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 64 ತಾಣಗಳು ರಾಮ್‍ಸಾರ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿವೆ. . ...

ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ‌ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಂಡಿಮ?

ಅಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮಾಯಣ,‍ ಮಹಾಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಧ್ವನಿಬಿಂಬ 33 ♦ ಬಿ.ಕೆ. ಸುಮತಿ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಘೋಷಕರು, ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು newsics.com@gmail.com ಮಾಧ್ಯಮ ಬರಿಯ 'ಸ್ಫೋಟ' ಆಗಿಲ್ಲ , ಆಸ್ಫೋಟ, "ಈ" ಸ್ಫೋಟ, ವಿಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ... ಸಾವಿರಾರು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್‌ಗಳು! ನೂರಾರು ವೆಬ್...

ರಕ್ಷಣಾತಾಣ ಘೋಷಣೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ…

ಭಾರತದಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ, ಬಹುತ್ವದ, ಸರಿಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಲಾಬಿಗಳು, ಜನರ ಅಜ್ಞಾನ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ನಡೆದಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಎಂದೇನೂ ಅಲ್ಲ. . ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ-...

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೇವಿಗೆ ಕವಿನಮನ…

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬುವ ಹಲವಾರು ನಾಡ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸ್ಫುರಿಸುವ ಅವರ ಕವನಗಳು ರೋಮಾಂಚನ ತರುತ್ತವೆ. "ನಡೆ ಮುಂದೆ ನಡೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ " ಎಂಬ ಕವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧ್ವನಿಬಿಂಬ 32 ♦ ಬಿ.ಕೆ. ಸುಮತಿ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಘೋಷಕರು, ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು newsics.com@gmail.com ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ‌.. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ... ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ...

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಶ್ರಾವಣ ಬರಲಿ…

"ಸರ್ಕಾರಿ ಧೋರಣೆ "ಅಂದರೆ ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಲಂಚಗುಳಿತನ ಇವು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪೇ? ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು, ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡದಿರುವುದು ಇವು ಕೂಡ ಧೋರಣೆಗಳೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಪಕ್ಷದ್ದು ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ,ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುವ ಘನತೆವೆತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ♦...

ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಇದೀಗ ರಾಮ್‍ಸಾರ್ ತಾಣ!!

ರಾಮ್‍ಸಾರ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿತಾಣಗಳನ್ನು ರಾಮ್‍ಸಾರ್‍ ತಾಣಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹುಹಿರಿದು. ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ -14 ♦ ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು, ಅಂಕಣಕಾರರು ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್‍. ಶ್ರೀನಾಥ newsics.com@gmail.com www.facebook.com/ksn.bird ksn.bird@gmail.com ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ಐದರಂದು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರ...

Friendship Day; ಸ್ನೇಹದ ಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿ

ಪ್ರತೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ, ಪ್ರತೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನ ಏಳು -ಬೀಳು, ಖುಷಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದ ಜೀವಗಳೇ ಸ್ನೇಹಿತರು. newsics.com ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದೇ ನಗು ಮುಖದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸೊದಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಅದು ಗೆಳೆತನ. ನೀನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು...

ಓ ಸಾವೇ, ನೀ ಘನತೆಯಿಂದ ಬಾ…

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಕಾಣುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿ ಸಾವಿನದ್ದೇ. ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ತೆರೆದರೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದರೆ ಮೊದಲು ಕಾಣುವುದು ಸಾವುಗಳು !! ♦ ಬಿ.ಕೆ ಸುಮತಿ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಘೋಷಕರು, ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು newsics.com@gmail.com ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸಾವುಗಳನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮುಖಪುಟ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ಬೆರೆತಿದ್ದ...

ಹುಲಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಉಳಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು; ಜಿಂಕೆಯೂ, ಅರಣ್ಯವೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲಿ

ಹುಲಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದರ ಆಹಾರವಾದ ಜಿಂಕೆ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ಆಹಾರವಾದ ಸಸ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಬೇಟೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ-13 ♦ ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು, ಅಂಕಣಕಾರರು www.facebook.com/ksn.bird ksn.bird@gmail.com newsics.com@gmail.com ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಎಂ. ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್‍ ಮೊನ್ನೆಯ ದಿನವನ್ನು (29-07-2022) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನ ಎಂದು...
- Advertisement -

Latest News

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 5ಜಿ ನಿಷೇಧ

newsics.com ನವದೆಹಲಿ:  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಒದಗಿಸಬಾರದು (ಸಿ–ಬ್ಯಾಂಡ್) ಎಂದು ಟೆಲಿಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 2.1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  5ಜಿ...
- Advertisement -

ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ…

ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರದ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು! ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶ್ರಮವನ್ನು . ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ...

ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿತಾಣಗಳ ಯುರೋಪ್ ಸಂಬಂಧಿ ನಿರ್ದೆಶಿಕೆಗಳು

ಈ ಬಾರಿ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇವು ಸಮಗ್ರ ಯೂರೋಪಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಸಂರಕ್ಷಣೆ -29 ♦ ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು...

ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿತಾಣಗಳ ನಿರ್ದೆಶಿಕೆಗಳು- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟ

ಬಿ ಗುಂಪಿನ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಕೇವಲ ವಿಂಗಡಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದು ಪಕ್ಷಿಗಳ...

ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಈಗ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು

ರಾಗಗಳು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಭಾವ ಒಂದಾದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಗ ಸೇರಿದಾಗ ಹುಟ್ಟುವ ಭಾವವೇ ಬೇರೆ. ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಎಂದರೆ ಅದು ಶೋತ್ರಗಳ ಮನದ ವಿಹಾರ. ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಬೇರೆ. ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಕೂಡ ರಾಗಗಳನ್ನು...
error: Content is protected !!